За Структурата

Стани един от нас

мрежа
Попълни Заявление за Членство ....стани член-кооператор и се включи в ....екипа на Мулти Профит Груп

·        Получаваш дивиденти за участието си в дяловия капитал на кооперацията;
·        Притежаваш индивидуална карта „”, с която пазаруваш с отстъпка в обектите от търговска верига „”;
·        Почиваш с отстъпка в реновираните кооперативни туристически комплекси.
Членството в кооперация възниква по 2 начина - когато лицето е учредител или постъпи след регистрацията на кооперацията. Постъпването в учредена кооперация става чрез попълването на молба до управителния съвет. Кандитатът се приема за член с решение на управителния съвет, което се утвърждава от общото събрание на кооперацията. Правата и задълженията на лицето като член-кооператор възникват след решението на управителния съвет за приемането му.
Права: Членът на кооперацията има право:
·        да участва и да се полза от нейната дейност:
·        да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез писмено упълномощен от него друг член на кооперацията:
·        да бъде избиран в нейните органи и органите на кооперативния съюз, в кито тя членува, както и в органите на ;
·        да иска информация от нейните органи за изпълнение на приетите решения:
·        да получава дивиденти.
Задължения: Членът на кооперацията е длъжен:
·        да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на кооперацията, както и да прави определените в устава вноски;
·        да съдейства за постигане на нейните цели, да спазва кооперативната дисциплина и да прилага на практика кооперативните ценности и принципи;
·        да участва активно в дейността на кооперацията, както и да прави покупки и да ползва услуги, предоставени от нея и единния кооперативен пазар;
·        да участва редовно в заседанията на общото събрание на кооперацията и другите органите на кооперацията, когато е избран за техен член;
·        да не уврежда интересите на кооперацията.

 
Заявление за членство в Кооперация "Инвестиционен Алианс" 579 Kb (pdf) свали
Вносна бележка - встъпителна вноска към в Кооперация "Инвестиционен Алианс" 169 Kb (pdf) свали
Вносна бележка - дялов капитал към в Кооперация "Инвестиционен Алианс" 165 Kb (pdf) свали