Партньори

Алпи Инвест АД

алпи инвест
Акционерно Дружество "Алпи Инвест" е създадено 2015 г.
от три дружества с цел инвестиции в по-мащабни проекти
заедно с външни партньори и акционери с голям капитал.
Юридическата форма на дружеството дава възможност за
различни видове финансови сделки и търговия, както и
продажби на вторичен пазар или обратно изкупуване.
Акциите на дружеството са поименни.